Oferta dla pracodawców

 Umowy o pracę i umowy cywilno- prawne, zmiany warunków zatrudnienia (Contracts of Employment)

Rozwiązania umów o pracę (Dismissals and Redundancies)

Tworzenie regulaminu pracy (Employee Handbook/ Manual), oraz wszelkich polityk i procedur HR

Rozwiązywanie konfliktów, dyscyplinowanie pracownika, nagany i upomnienia (Disciplinary Procedure)

Rozpatrywanie zażaleń (Grievance Procedure) 

Urlopy chorobowe, kontrola prawidłowości zwolnień lekarskich i limitów okresu zasiłkowego (Sickness Absence Management)

Rekrutacja i poprawność jej przeprowadzania (Recruitment)

Ustalanie prawa do przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych, m.in. wymiaru urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych, okresu wypowiedzenia, prawa do odpraw i odszkodowań (Maternity, Paternity and Parental leave, Compassionate Leave, Notice Periods and Garden Leave)

Wystawianie świadectw pracy (Employment Confirmation Letters, Reference Letters)

Informowanie klienta o istotnych zmianach w brytyjskim prawie pracy dotyczących spraw kadrowych

Informowanie klienta o istniejących w przedsiębiorstwie lub przewidywanych niezgodnościach z prawem pracy lub jego naruszeniach